+48 (85) 733 63 66 +48 (22) 100 13 21

Księga Jakości

 

Wypis z Księgi Jakości wydanie 1.

1.       INFORMACJE OGÓLNE

1.1.     Deklaracja stosowania

W spółce GP Energia został ustanowiony, udokumentowany i wdrożony system zarządzania jakością. Skuteczność funkcjonowania systemu podlega stałemu doskonaleniu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Zakresem wdrożonego systemu zarządzania jakością jest: projektowanie systemów, budowa, remonty i modernizacja systemów, monitoring i wizualizacja obiektów, eksploatacja i serwis w zakresie automatyki, telemetrii i układów pomiarowych w zakresie automatyzacji, wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi głównie w branży gazowniczej i wodno-ściekowej.

1.2.     Wyłączenia  Brak wyłączeń.

1.3.     Nadzorowanie księgi

Niniejsza Księga jakości opisuje system zarządzania jakością wdrożony w spółce GP Energia w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009.

Pełnomocnik ds. jakości prowadzi nadzór nad aktualnością niniejszej księgi jakości zgodnie z procedurą systemową PS-01 Nadzór nad dokumentami.

2.       PREZENTACJA ORGANIZACJI

2.1.     Polityka i cele

Najwyższe kierownictwo spółki i właściciele GP Energia Sp. z o.o. opracowało politykę jakości, w której zostały zawarte ogólne założenia strategiczne i jakościowe. Treść polityki jakości stanowi załącznik do niniejszej księgi jakości KJ-Z1. Została ona zakomunikowana pracownikom oraz innym stronom zainteresowanym przez umieszczenie na stronie internetowej spółki www.gpenergia.pl

W oparciu o założenia zawarte w Polityce jakości opracowano cele jakościowe, które zostały zapisane w załączniku KJ-Z2. Do każdego celu określono mierniki, osoby odpowiedzialne za realizację, terminy realizacji oraz zasady monitorowania trendu realizacji celu.

Planowanie w systemie zarządzania jakością przeprowadzane jest w celu spełnienia wymagań klientów, określonych w normie PN-EN ISO 9001:2009, jak też spełniania określanych celów dotyczących zarządzania.